FUNDACJA SALUS HOMINI

 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „SALUS HOMINI”

w 2011 roku.

1. DANE FUNDACJI.

Fundacja „SALUS HOMINI” ul. Wyrzyska 19, 89-110 Sadki. Wpisana do KRS dnia 24.02.2006r. nr wpisu 0000251817; NIP: 558-17-72-651; REGON: 340144052

Data uzyskania statusu opp- 24.02.2006r ZARZĄD FUNDACJI:

Prezes                                     Dobrosława Jedynak, ul. Działkowa 3/26

89-100 Nakło nad Notecią

Wiceprezes:                                                Artur Suppan ul. Mickiewicza 3

89-110 Sadki

Wiceprezes:                                                Marian Krzemiński ul. Wyrzyska 19

89-110 Sadki

RADA NADZORCZA :

 1. Zenon Figiel
 2. Jan Grabarski
 3. Michał Łagoda

CELE STATUTOWE FUNDACJI:

Zgodnie z paragrafem 9 rozdziału II Statutu celem Fundacji jest :

 1. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym,
 2. Udzielanie pomocy placówkom medycznym,
 3. Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków drogowych,
 4. Świadczenie pomocy bezdomnym i bezrobotnym,
 5. Prowadzenie profilaktyki w zakresie zaburzeń emocjonalnych i psychicznych,
 6. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.
 8. Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozdziału II Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej,
 2. Wyposażenie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny i inny,
 3. Finansowanie kosztów leczenia rehabilitacyjnego, ambulatoryjnego i dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych
 4. Promocja w zakresie ochrony zdrowia,
 5. Organizowanie i szkolenie wolontariatu;
 6. Organizowanie konferencji i seminariów tematycznie związanych z celami Fundacji.
 7. Organizowanie i prowadzenie akcji propagandowych i szkoleniowych w środowiskach społecznych, zawodowych i opiniotwórczych;
 8. Organizowanie działalności wydawniczej;
 9. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, i materialnych, baz rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób chorych,
 10. Współpracę z organizacjami pozarządowymi o zbieżnych lub podobnych celach w kraju i za granicą;
 11. Współdziałanie z samorządami i władzami terenowymi;
 12. Udzielanie pomocy finansowej w formie stypendiów osobom niepełnosprawnym,
 13. Działania psychoedukacyjne, udzielania wsparcia psychologicznego,
 14. Organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych, ich rodzin oraz wolontariuszy.
 15. Udzielanie różnorodnego wsparcia rodzinom w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w żałobie i dzieci osieroconych.

Fundacja „ Salus Homini” realizowała w roku 2011 swoje cele poprzez:

Ad.1.

W 2011 roku Fundacja zakupiła balkonik rehabilitacyjny oraz kojec.  Łączny koszt- 339,00 zł. Sprzęt jest nieodpłatnie użyczany  pacjentom  Hospicjum Domowego NZOZ Medicus w Nakle.

Ad. 2.

W 2011  roku Fundacja nie wyposażyła żadnych poradni.

Ad.3.

W 2011  roku Fundacja sfinansowała  zakup leków  dla pacjentów ,przewóz chorego. Łączna kwota- 4.906,14 zł.

Ad. 4.

Działalność Fundacji z zakresu promocji zdrowia- udział 15 wolontariuszy w szkoleniu ( 15-16 X 2011r.) prowadzonym przez Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy na temat profilaktyki onkologicznej. Wolontariusze byli przygotowywani do prowadzenia akcji profilaktycznych na terenie powiatu nakielskiego w roku 2012.

Ad. 5.

W roku 2011 Fundacja organizowała i szkoliła wolontariat w następujący sposób:

 • Styczeń  - grudzień 2011  Działalności Centrum Wolontariatu Hospicyjnego.

CWH skupia wolontariuszy z naszego powiatu. Jego celem jest szkolenie wolontariuszy – akcyjnych i medycznych, szerzenie idei hospicyjnej na terenie powiatu- współpraca ze szkołami, lokalnymi społecznościami, mediami;, koordynowanie aktywnością wolontariuszy, pomoc pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom, pomoc innym ciężko chorym, wspieranie osieroconych, organizowanie akcji charytatywnych i edukacyjnych.

Koordynatorzy pełnią dyżury dwa razy w miesiącu.

Wolontariuszami są ludzie w wieku od 10 lat do 50+.

Liczba wolontariuszy pomagających na mocy porozumienia w 2011 r.- 35 osób

Kilkanaście osób uczestniczy w pracach Centrum na zasadach kandydata. W akcjach edukacyjnych i charytatywnych ta liczba wzrasta do kilkudziesięciu. Systematycznie współpracujemy z harcerzami, Szkolnymi Kołami Caritas, Szkolnymi Kołami Wolontariatu, parafiami, urzędami administracji samorządowej.

 • 11. 02. 2011  Organizacja obchodów Światowego Dnia Chorego w Nakle n. Not.

Tego dnia odbyła się uroczysta Msza Św. połączona z udzieleniem Sakramentu Chorych.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości brali czynny udział wolontariusze CW oraz uczniowie i pedagodzy SP nr 2 w Nakle, harcerze i inni.

Na Mszę Św. zaproszeni byli pacjenci Hospicjum Domowego oraz wszyscy chorzy z terenu miasta

i okolic.

Msza Św. była transmitowana  przez Radio Naklo. Pozwoliło to na uczestniczenie w liturgii chorym , którym stan zdrowia nie pozwolił na bezpośredni udział.

 • Kwiecień – wrzesień  2011,   czwarta edycja  szkolenia kandydatów na  wolontariuszy medycznych Centrum Wolontariatu Hospicyjnego w Nakle.

Projekt był realizowany ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle. Obejmował 36 godzin warsztatów, 24 godziny wykładów oraz 20 godzin praktyk w DPSie. Kurs ukończyło 18 osób

uzyskując certyfikat medycznego wolontariusza hospicyjnego oraz zaświadczenie odbycia kursu

pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • 24 XI- spotkanie wolontariuszy CWH i zaproszonych gości z ks. Maciejem Chmielewskim, egzorcystą diecezji bydgoskiej na temat duchowych aspektów pomagania. W spotkaniu brało udział kilkanaście osób.
 • 2  XII – spotkanie z kilkudziesięcioma uczniami Gimnazjum nr 4 w Nakle; czworo wolontariuszy opowiadało o dotychczasowej działalności Centrum i zachęcało do współpracy.
 • Grudzień 2011 rok- 8 XII około 80 osób wzięło udział w organizowanym wspólnie ze Starostwem Nakielskim „ II Powiatowym Święcie Wolontariatu”. Za działalność wolontariacką wyróżniono dyplomem i statuetką 19 osób indywidualnych i 1 grupę, w tym czworo wolontariuszy Fundacji „Salus Homini”.

Ad. 6 i 7.

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie VIII Ogólnopolskiej Kampanii „ Hospicjum to też  Zycie” na terenie Powiatu Nakielskiego.

Fundacja po raz szósty  brała udział w ogólnopolskiej Kampanii poświęconej w tym roku wolontariatowi 50+.

Wydarzenia Kampanii :

- 8 X 2011- Koncert „Przeprawmy się na drugi brzeg”, organizowany również w ramach Światowego Koncertu „Głosy dla Hospicjów”

-  8 X 2012 - Kwesta na rzecz pacjentów Hospicjum Domowego NZOZ Medicus i ich rodzin, uzyskana suma 1.175,95 zł.

- 22 XI - Spotkanie ze słuchaczami Uniwesytetu Trzeciego Wieku w Nakle, na temat działań Fundacji i jej potrzeb.

- X- XII - Informowanie środowiska lokalnego o wolontariacie hospicyjnym, działaniach Fundacji za pomocą Radia, prasy, ulotek informacyjnych, Internetu.

 • Fundacja współpracuje z lokalnymi mediami – prasą : Czas Nakielski, Powiat Nakielski, Express Bydgoski , Kurier Nakielski oraz Radio Nakło.

Prowadzimy stronę internetową www.salushomini.pl. Informacje na temat działań Fundacji można

znaleźć  również na stronie www.hospicja.pl. oraz miesięczniku wydawanym przez Fundację  Hospi-

cyjną „ Hospicjum to też Życie”.

Działalność informacyjna jest ważną stroną działania Fundacji, spełniając rolę edukacyjną na temat

problematyki  hospicyjnej i wolontaryjnej.

Ad. 8.

W roku 2011 Fundacja nie organizowała działalności wydawniczej.

Ad. 9.

Fundacja pozyskiwała środki poprzez:

- organizację kwest: „ Żonkil dla Hospicjum”:  5.259,18 zł oraz kwesta 8 X – 1.175,95 zł, ogółem

6.435,13 zł

- sprzedaż cegiełek : 370,00  zł

-  darowizny osób fizycznych i prawnych: 3.700,00 zł

- dotacje celowe ze środków Starostwa Nakielskiego- 2.500,00 zł oraz Urzędu Miasta i Gminy Nakło –

4000,00 zł projekty realizowane na drodze  konkursu ofert oraz z Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku –

Fundusz Dzieci Osieroconych – 5.250,00  zł, ogółem: 11.350,00 zł

nawiązki sądowe – 1.300,00  zł

- 1% - 10.897,90  zł ( w roku sprawozdawczym wydano 5.245,14 zł,  pozostała kwota – 5.652,76

została przeniesiona na rok 2012)

Ad. 10.

Fundacja nadal współpracuje z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku biorąc aktywny udział w jej programach: Kampanii „ Hospicjum to też Życie”, „ Lubię pomagać” , co owocuje wsparciem finansowym dla dzieci osieroconych ,  materialnym dla pacjentów Hospicjum Domowego.

Na terenie Powiatu Nakielskiego współpracuje ze Szkolnymi Kołami Wolontariatu, Szkolnym Caritasem, Biurem Porad Obywatelskich, PCK, parafiami, harcerzami, Domem Pomocy Społecznej, Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Nakle.

Efektem  współpracy z wymienionymi instytucjami jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej idei hospicyjnej, chorych i ich rodzin oraz angażowanie się w pracę CW nowych wolontariuszy. Zacieśnia się również współpraca ze szkołami regionu.

Ad. 11.

Fundacja współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starostwem Nakielskim.

Realizowaliśmy dwa  projekty finansowane ze środków Urzędu Miasta i  Gminy Nakło , Starostwa Nakielskiego oraz Fundacji Hospicyjnej z Gdańska.

Ad. 12.

W roku 2011  Fundacja nie udzieliła pomocy finansowej w formie stypendiów osobom niepełnosprawnym.

Ad. 13.

Działania psychoedukacyjne opisane w punkcie 7.

Fundacja realizuje udzielanie wsparcia i działania psychoedukacyjne również poprzez:

 • pomoc dzieciom  osieroconym – w roku 2011 pod opieką było 23 – ro dzieci, które w zależności od potrzeb otrzymywały różnorodną pomoc
 1. Indywidualna pomoc w nauce świadczona dzieciom przez wolontariuszy.
 2. 2. Wsparcie indywidualne i psychoedukacja dla opiekunów dzieci.
 3. Obóz letni w Krościenku finansowany ze środków Funduszu Dzieci Osieroconych, środków własnych Fundacji oraz wpłat uczestników, organizowany wspólnie z  parafią p.w. Św. Wawrzyńca. Brało w nim udział dzieci osieroconych, i dwoje wolontariuszy- wychowawców.
 4. Dzień Dziecka- dzięki Funduszowi Dzieci Osieroconych z Gdańska 6-ścioro dzieci otrzymało prezenty w postaci zabawek, sprzętu sportowego oraz artykułów szkolnych, słuchacze Nakielskiego UTW ufundowali słodycze.

Z tej okazji zorganizowano również wyjazd do Suchar, gdzie po Mszy Św. sprawowanej w intencji dzieci były zabawy przy ognisku.

 1. Troje dzieci korzystało cały rok  z zajęć sportowych opłaconych ze środków Funduszu Dzieci Osieroconych FH z Gdańska w ramach programu stypendialnego
 2. Realizowano projekt finansowany na drodze otwartego konkursu ofert przez Burmistrza Gminy Nakło „Ja pomagam tobie, ty pomagasz mnie”. W zajęciach tanecznych prowadzonych przez psychologa – choreografa brało udział 18 dzieci osieroconych. Dla opiekunów zorganizowano indywidualne konsultacje z psychologiem i zajęcia psychoedukacyjne- 10 osób. W prowadzenie zajęć zaangażowani byli wolontariusze Fundacji.
 3. Udział dzieci osieroconych i opiekunów w koncercie Majki Jeżowskiej zorganizowanym  w NOK z okazji Świętego Mikołaja – 32 osoby.
 4. Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci osieroconych z rodzinami.

Ad. 14.

W roku 2011  Fundacja zorganizowała spotkania integracyjne dla wolontariuszy:

 • II Powiatowe Święto Wolontariatu-  spotkanie wszystkich zgłoszonych wolontariuszy Powiatu Nakielskiego
 • Wigilię w Centrum Wolontariatu Hospicyjnego – XII 2011

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

W roku 2011 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Zakres merytoryczny uchwały

1

1/2011

3 III 2011

W sprawie: zmiany statutu

2

2/2011

3 III 2011

W sprawie: zatwierdzenia statutu

Powołane powyżej uchwały znajdują się w aktach rejestrowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – Rejestr Fundacji.

5. Informacja o wysokości uzyskanych w 2011 roku przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

A.

Przychody z działalności statutowej

2010 rok

Struktura w %

2011rok

Struktura w %

26.975,27

99,97

33.846,47

99,96

I.

Składki brutto określone statutem

0,00

0,00

0,00

0

II.

Inne przychody określone statutem

26.975,27

99,97

33.846,47

99,96

1.

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

0

1.1.

Dotacja Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

5.500,00

20,39

2.500,00

8,17

1,2.

Dotacja Urzędu Gminy w Nakle nad Notecią

1.750,00

6,49

3.393,44

11,07

1.4.

Dotacja Hospicjum w Gdańsku „FUNDUSZ DLA DZIECI OSIEROCONYCH”

1.195,50

4,43

5.250,00

17,14

2.

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

0

2.1.

Pozostałe przychody związane z działalnością odpłatną pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

0

3.

Pozostałe przychody realizacji zadań statutowych: zbiórki, nawiązki, cegiełki

9.806,87

36,36

6.805,13

22,22

3.1.

Darowizny pieniężne osób fizycznych

250,00

0,93

0,00

0

3.2.

Darowizny pieniężne osób prawnych

1.000,00

3,71

0,00

0

3.3.

Darowizny rzeczowe osób fizycznych

0,00

0

3.700,00

12,08

3.4.

Darowizny rzeczowe osób prawnych i innych organizacji

0,00

0

0,00

0

3.5.

Wpłaty 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego

5.222,90

19,36

10.897,90

35,58

B.

Pozostałe przychody

0,00

0

0,00

0

I.

Refundacje, odszkodowania, nagrody, nawiązki

2.250,00

8,33

1.300,00

4,24

C.

Przychody finansowe

9,02

0,03

12,07

0,04

 

Razem przychody

26.984,29

100

33.859,54

100

 1. 6. Informacja o poniesionych w 2011 roku kosztach

A.

Koszty realizacji zadań statutowych

2010 rok

Struktura w %

2011 rok

Struktura w %

12.232,75

75,73

17.581,95

53,70

I.

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

0,00

0

0,00

0

1.

Świadczenia pieniężne, w tym:

8.494,28

69,39

17.581,95

53,70

1.1.

Koszty realizacji projektu z dotacji Starostwa Powiatowego w Nakle

5.539,14

12,99

3.547,54

20,18

1.2.

Koszty realizacji projektu z dotacji Urzędu Gminy Nakło w Nakle

1.753,86

8,14

3.403,56

19,36

1.3.

Koszty realizacji projektu z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Nakle

0,00

0

0,00

0

1.4.

Koszty realizacji projektu z dotacji Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku

1.201,28

22,08

4.290,83

24,40

1.11.

Koszty 1%

   

5.245,14

29,83

1.12

Pozostałe koszty

3.738,47

6,34

1.094,88

6,23

B.

Koszty administracyjne

14.360,29

24,27

15.156,32

46,30

1.

Zużycie materiałów i energii

174,70

0,06

0,00

0

2.

Usługi obce

5.130,27

5,86

4.797,00

31,94

3.

Podatki i opłaty

480,00

2,99

650,00

4,33

4.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

0

0,00

0

5.

Amortyzacja

8.575,32

15,37

9.709,32

63,73

6.

Pozostałe

0,00

0

0,00

0

C.

Koszty finansowe

0,00

0

0,00

0

 

Razem koszty

26.593,04

100

32.738,27

100

 Na dzień 31.12.2011  roku Fundacja „SALUS HOMINI” posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią:

Konto główne:  75 8179 0009 0025 2861 2000 0020
Konto do nawiązek sądowych:  96 8179 0009 0025 2861 2000 0030
7. Informacja o:

a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Fundacja w 2011  roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

W roku 2011  Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie zatrudniała pracowników.

c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  z podziałem na wynagrodzenia, premie, i inne świadczenia.

Członkowie Zarządu Fundacji pracują społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia.

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło.

W 2011  roku wydatki te wyniosły  0,00 zł

e) Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

W roku 2011 Fundacja „ Salus Homini” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

Fundacja nie posiada lokat bankowych w tym okresie sprawozdawczym

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja „SALUS HOMINI” nie posiada żadnych obligacji, udziałów ani akcji.

h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie

W 2011 roku Fundacja „SALUS HOMINI” nie nabyła żadnych nieruchomości.

i) Nabyte pozostałe środki trwałe

W 2011  roku Fundacja „SALUS HOMINI”  nabyła środki trwałe o wartości łącznej 0,00 zł

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa Fundacji „SALUS HOMINI” na dzień 31.12.2011:

A.

AKTYWA TRWAŁE, w tym:

10.914,00

I.

Wartości niematerialne i prawne netto

 

II.

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

10.914,00

II.1.

Środki trwałe

10.914,00

II.2.

Środki trwałe w budowie

 

III.

Należności długoterminowe

 

IV.

Inwestycje długoterminowe

 

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

B.

AKTYWA OBROTOWE, w tym:

13.959,57

I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

II.

Należności krótkoterminowe

 

III.

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

 

III.1.

Środki pieniężne

13.959,57

III.2.

Pozostałe aktywa finansowe

 

C.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

 

 

Suma bilansowa

24.873,17

Pasywa Fundacji „SALUS HOMINI” na dzień 31.12.2011

A.

FUNDUSZE WŁASNE

24.512,79

I.

Fundusz statutowy

2.000,00

II.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

22.512,79

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

1121,27

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

360,38

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

1.

Kredyty i pożyczki

 

2.

Inne zobowiązania

360,38

3.

Fundusze specjalne

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

 

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma bilansowa

24.873,17

Informacje o zobowiązaniach Fundacji „SALUS HOMINI” na dzień 31.12.2011 roku:

W roku 2011 Fundacja  miała zobowiązania w  kwocie 360,38zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz inne rozliczenia międzyokresowe:

Nie dotyczy

8.Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe . usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne/ oraz o wyniku finansowym tej działalności.

W roku 2011 Fundacja nie prowadziła takiej działalności.

9.Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Fundacja „SALUS HOMINI” w 2011 roku prowadziła rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło.   W 2011 roku Fundacja w  Urzędzie Skarbowym w Nakle nad Notecią złożyła deklarację CIT – 8 za 2010 rok oraz PIT 4R za 2010 rok. Deklaracje CIT 8 za 2010 rok oraz PIT 4R za 2010 rok zostały złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w 2010 roku.

10. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w fundacji  w 2011 roku

Dnia 22 IX 2011 roku  przeprowadzona  została kontrola zewnętrzna ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Nakle na zadanie „Międzynarodowy Dzień Wolontariatu- 2010 w Nakle” oraz „Szkolenie wolontariuszy medycznych Centrum Wolontariatu Hospicyjnego w Nakle”

Kontrola stwierdziła prawidłowe wykorzystanie środków publicznych otrzymanych na realizację zadań oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.