FUNDACJA SALUS HOMINI

 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek

Sprawozdanie z działalności Fundacji „SALUS HOMINI”

w 2007 roku.

1. Dane Fundacji.

Fundacja „SALUS HOMINI” ul. Wyrzyska 19, 89-110 Sadki. Wpisana do KRS dnia 24.02.2006r. nr wpisu 0000251817; NIP: 558-17-72-651; REGON: 340144052

Zarząd Fundacji:

Prezes                                                                          Artur Suppan ul. Mickiewicza 3/4

89-110 Sadki

Wiceprezes:                                                             Dobrosława Jedynak, ul. Działkowa 3/26

89-100 Nakło nad Notecią

Wiceprezes:                                                                    Marian Krzemiński ul. Wyrzyska 19

89-110 Sadki

Cele statutowe Fundacji:

1.  Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym.

2.  Udzielanie pomocy placówkom medycznym

3.  Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków drogowych

4.  Świadczenie pomocy bezdomnym i bezrobotnym

5.  Prowadzenie profilaktyki w zakresie zaburzeń emocjonalnych i psychicznych

6.  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

7.  Promocja i organizacja wolontariatu

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej.

2. Wyposażenie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny i inny.

3. Zakup niezbędnych leków na potrzeby osób bezdomnych i bezrobotnych.

4. Finansowanie kosztów leczenia rehabilitacyjnego, ambulatoryjnego i dla osób przewlekle chorych.

5. Powołanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych.

6. Promocja w zakresie ochrony zdrowia.

7. Organizowanie i szkolenie wolontariatu.

8. Organizowanie konferencji i seminariów tematycznie związanych z celami Fundacji.

9. Akcje propagandowe i szkoleniowe w środowiskach społecznych, zawodowych i opiniotwórczych.

10. Organizowanie działalności wydawniczej.

11. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i materialnych baz rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób chorych.

12. Organizowanie imprez publicznych, festynów, konkursów i zabaw, z których dochód zasili środki Fundacji.

13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi o zbieżnych lub podobnych celach w kraju i za granicą.

14. Współdziałanie z samorządami i władzami terenowymi.

15. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.

16. Udzielanie pomocy finansowej w formie stypendiów osobom niepełnosprawnym.

17. Działania psychoedukacyjne, udzielania wsparcia psychologicznego.

18. Organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych, ich rodzin oraz wolontariuszy.

2.     Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym

A. Opis działań podjętych w 2007 roku.

1. Realizacja projektu „Festyn Profilaktyczny” współfinansowanego ze środków Gminy Nakło nad Notecią i NZOZ „ Medicus”, na drodze konkursu ofert .

Projekt obejmował zorganizowanie i przeprowadzenie:

 • przesiewowych  badań  RTG płuc,
 • badań ciśnienia tętniczego krwi
 • akcji informacyjnej dotyczącej  profilaktyki chorób nowotworowych oraz uzależnień- ulotki, informacje w prasie
 • zabawy z udziałem Bractwa Rycerskiego
 • rajdu  rowerowego dla osób wychodzących z choroby nowotworowej.

Efektem realizacji projektu było zwiększenie świadomości społecznej w obszarze zachowań prozdrowotnych, promocja tychże zachowań, zainteresowanie opinii publicznej sytuacją chorych onkologicznie i wzbudzenie społecznej debaty, uzyskanie wstępnych wyników badań u części populacji z terenu.

Dodatkowym efektem była promocja wolontariatu, jako formy pomagania.

2. Wyjazd terapeutyczno- rekreacyjny dla dzieci osieroconych z opiekunami.

Wyjazd współfinansowany ze środków Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku i przy udziale Gminy Nakło.

14 osób, w tym 10-cioro dzieci wyjechało do dworku w Skłudzewie prowadzonego przez Fundację Piękniejszego Świata. Rekreacji na świeżym powietrzu towarzyszyła praca twórcza pod kierunkiem profesjonalistów- artystów malarzy.

Efektem zadania było dostarczenie uczestnikom możliwości zrelaksowania się i odpoczynku , radości tworzenia, poznanie technik plastycznych sprzyjających odreagowaniu emocjonalnemu, integracja grupy, wymiana doświadczeń wśród osób w podobnej sytuacji zapobiegająca m.in. poczuciu osamotnienia, stworzenie okoliczności do budowania naturalnego społecznego wsparcia.

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie IV Ogólnopolskiej Kampanii „ Hospicjum to też  Zycie” na terenie Powiatu Nakielskiego.

Projekt obejmował zorganizowanie i przeprowadzenie:

 • Konferencja „ Aspekty opieki hospicyjnej. Barwy wolontariatu- wolontariat hospicyjny”

Adresatami działania byli przedstawiciele grona pedagogicznego ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu, instytucje opieki społecznej, duchowieństwo, przedstawicieli organizacji poza rządowych i jednostek służby zdrowia.

Efektem działań było zwiększenie świadomości na temat „ ars moriendi”, opieki hospicyjnej i możliwości pomagania w ramach wolontariatu hospicyjnego. Przełożyło się to na pozyskanie nowych wolontariuszy.

Projekt współfinansowany ze środków Starostwa Nakielskiego na drodze konkursu ofert.

 • Koncert „ Głosy dla Hospicjów

Po raz pierwszy Nakło znalazło się w gronie kilkuset organizatorów światowego koncertu.

Wysłuchało go kilkaset osób. Transmitowała go miejscowa rozgłośnia radiowa.

Uczestnikami byli zarówno pacjenci z rodzinami, rodziny w żałobie, jak i lokalna społeczność.

Efektem było poszerzenie grona ludzi świadomych problemu hospicjum, jak i zebrane podczas kwesty po koncercie pieniądze , które umożliwiły zakup sprzętu ułatwiającego opiekę nad ciężko chorymi ich rodzinom.

 • Niedziela Hospicyjna z udziałem ks. dr Piotra Krakowiaka- Krajowego Duszpasterza Hospicjów, dyrektora Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.

Na spotkanie z Księdzem zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy miasta i okolic, młodzież szkolna, nauczyciele.

Osobno Gość spotkał się z chorymi, wolontariuszami pomagającymi w dotychczasowej działalności Fundacji, zespołem Hospicjum domowego.

Tu również dzięki mediom- radio, prasie szeroka informacja o idei hospicyjnej, wolontariacie a również potrzebach duchowych dotarła do szerokiego kręgu odbiorców. Wizycie Księdza towarzyszyła sprzedaż książek o tematyce hospicyjnej, z której to sprzedaży dochód zasilił konto fundacji.

 • Spotkania przedstawiciela Fundacji- psychologa zespołu hospicyjnego z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych organizowane przy udziale dotychczasowych wolontariuszy.

Spotkania miały charakter edukacyjny. Zaowocowały zwiększeniem wiedzy na temat potrzeb chorych w ostatniej fazie choroby i ich rodzin oraz osób osieroconych wśród młodzieży i pedagogów. Po nich zgłosili się również nowi wolontariusze gotowi do pomagania.

4. Zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Wolontariusza.

Spotkanie zorganizowane tego dnia zintegrowało dotychczasowych wolontariuszy, stworzyło okazję do wymiany doświadczeń, zebrania oczekiwań, a także pozwoliło ich nagrodzić. Tutaj również dzięki miejscowym mediom idea wolontariatu hospicyjnego była rozpropagowana.

5. Spotkanie świąteczne z udziałem wolontariuszy dla dzieci osieroconych z opiekunami.

Spotkanie stało się elementem wspierającym, dającym okazję dorosłym do wymiany doświadczeń i sposobów radzenia sobie, a dzieciom do odpoczynku i zabawy. Jeszcze bardziej je zintegrowało i stało się kolejnym etapem do utworzenia systematycznie działającej grupy wsparcia

3. Działalność gospodarcza (opis ze wskazaniem jej formy)

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w formie zakładu na ograniczonym, rozrachunku

Pr4zedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest

86.21.Z – praktyka lekarska

86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D – działalność paramedyczna

86.90.C – działalność pielęgniarek i położnych

85.14.D – praktyka pielęgniarek i położnych

87.90.Z pozostała pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem

87.30.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

85.60.Z – działalność wspomagająca edukację

4. Uchwały Zarządu.

Zarząd Fundacji „Salus Homini” podjął 6 uchwał w sprawach następujących:

 • z dnia 30.03.2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji , bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok obrachunkowy 2006, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za rok 2006, podziału zysku netto
 • z dnia 08.05.2008r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji
 • z dnia 08.05.2008r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji
 • z dnia 08.05.2008r. w sprawie zmiany siedziby fundacji
 • z dnia 20.07.2008r. w sprawie powołania Zakładu Fundacji Salus Homini oraz nadania „Regulaminu Zakładu Fundacji, uprawnień i obowiązków Kierownika Zakładu
 • z dnia 20.07.2007r. w sprawie powołania kierownika Zakładu
 • z dnia 20.07.2007r. w sprawie powołania koordynatora wolontariatu

5Przychody Fundacji.

1. Przychody statutowe:                                            12.728,97 zł

w tym:

a) darowizny od osób fizycznych:                                     1.274,00zł

a) darowizny od osób prawnych:                                     2.000,00zł

(ZNTK Paterek 2000zł)

2. Przychody z działalności gospodarczej:                        30.755,00 zł

3. Przychody finansowe:                                                       8,22 zł

4. Wynik z działalności gospodarczej: - nie dotyczy.

5. Refundacja plac i składek ZUS: - nie dotyczy.

6.    Wysokość kwot przeznaczonych na:

1. Realizację celów statutowych Fundacji:                        12.480,81 zł

2. Wydatki administracyjne:                                           32.664,18 zł

W tym:

- wynagrodzenie łącznie z narzutami:                                    8.860,32 zł

- delegacje:                                                                            0,00 zł

- czynsz:                                                                          2.049,75 zł

- telefony:                                                                              0,00 zł

- pozostałe (opłaty bankowe, materiały biurowe, usł. księgowe)

3.600,00 zł

Wynik finansowy za 2007 rok zamyka się stratą: - 4. 237,60zł

1. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:

1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (brutto)  7.560,00zł

3. nagrody:               nie wypłacono

4. premie:                nie wypłacono.

5.wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie

(brutto): członkom Zarządu i innych organów Fundacji 0,00 zł.

6.wydatki na wynagrodzenia z umów-zleceń (brutto): 0,00 zł.

7. Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

nie udzielono.

8. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

nie dotyczy

9. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: - nie dotyczy.

10. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:

nie dotyczy.

11. Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5 000 zł:

nie dotyczy.

12. Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:

Aktywa:                     9.055,56 zł

Zobowiązania:            3.761,05 zł

13. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:

Nie występują.

14. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe ( usługi państwowe, zadania zlecone i publiczne), oraz o wyniku finansowym tej działalności:

Nie występują.

15. Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

Zobowiązania wobec budżetu nie występują. Składana jest roczna

deklaracja CIT- 8. Deklaracje te składane są na bieżąco.

19. Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią.

20. W fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

 

Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji Wiceprezes Fundacji

Artur Suppan                                                                               Dobrosława Jedynak

 

RACHUNEK  ZYSKÓW  I  STRAT

 

TREŚĆ

 

2006r.

 

2007r.

 

A Przychody:

 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

 

2. Przychody z działalności statutowej

I. Składki

II. Inne przychody określone statutem

B. Koszty  realizacji zadań statutowych

C. Wynik finansowy na działalności statutowej

D. Koszty administracyjne

1. zużycie materiałów i energii

2. usługi obce

3. podatki i opłaty

4. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społ.

5. pozostałe

E. Pozostałe przychody

F. Pozostałe koszty

G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe

I. Wynik finansowy brutto

J. Zyski i straty nadzwyczajne

K. Wynik finansowy ogółem

I. Różnica zwiększająca koszty roku

następnego

 

28.246,01

 

 

28.246,01

0

28.246,01

15.602,83

12.643,18

5.116,50

260,82

1.589,30

588,12

2.678,26

0

0

0

5,48

0,05

7.532,11

0

7.532,11

7.532,11

43.483,97

 

30.755,00

12.728,97

0

12.728,97

12.480,81

248,16

32.664,18

44,26

21.642,60

2117,00

8860,32

0

6.000,00

0

8,22

0,00

-4.237,60

0

-4.237,60

-4.237,60

 

 

BILANS

na 31.12.2007 rok

 

AKTYWA

 

 

Stan na

31.12.2007

 

 

Stan na

31.12.2007

 

PASYWA

 

Stan na

31.12.2004

 

 

Stan na

31.12.2003

 

A. Aktywa trwałe

 

 

 

 

 

 

B. Aktywa obrotowe

 

I. Zapasy rzeczowych

aktywów obrotowych

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Środki pieniężne

 

2. Pozostałe aktywa finans.

 

 

 

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.055,56

 

0,00

 

2.121,09

 

4.934,47

 

4.934,47

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

5.294,51

2.000,00

0,00

3.294,51

 

7.532,11

 

 

 

-4.237,60

 

3.761,05

 

3.761,05

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 1. Fundusze własne

I. Fundusz statutowy

II. Fundusz z aktualizacji wyceny

III. Wynik finansowy netto

za rok obrotowy

1. Nadwyżka przychodów

nad kosztami

2. Nadwyżka kosztów

nad przychodami

 1. Zobowiązania i rezerwy

na zobowiązania

I. Zobowiązania długoterminowe

tytułu kredytów i  pożyczek

II. Zobowiązania krótkoterminowe i

fundusze specjalne

1. Kredyty i pożyczki

2. Inne zobowiązania

3. Fundusze specjalne

III. Rezerwy na zobowiązanie

IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

66.573,34

0

-6.974,46

 

0

 

-6.974,46

 

36,10

 

0

 

- 36,10

 

0

36,10

0

0

0

 

66.573,34

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

0

0

0

 

 

 

SUMA AKTYWÓW

 

 

9.055,56

 

9.055,56

 

SUMA PASYWÓW

 

59.634,98

 

66.573,34