FUNDACJA SALUS HOMINI

 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek
 • Naglowek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „SALUS HOMINI”

w 2009 roku.

1. DANE FUNDACJI.

Fundacja „SALUS HOMINI” ul. Wyrzyska 19, 89-110 Sadki. Wpisana do KRS dnia 24.02.2006r. nr wpisu 0000251817; NIP: 558-17-72-651; REGON: 340144052

ZARZĄD FUNDACJI:

Prezes                                     Dobrosława Jedynak, ul. Działkowa 3/26

89-100 Nakło nad Notecią

Wiceprezes:                                                 Artur Suppan ul. Mickiewicza 3

89-110 Sadki

Wiceprezes:                                                  Marian Krzemiński ul. Wyrzyska 19

89-110 Sadki

CELE STATUTOWE FUNDACJI:

Zgodnie z paragrafem 9 rozdziału II Statutu celem Fundacji jest :

1.                  Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym,

2.                  Udzielanie pomocy placówkom medycznym,

3.                  Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków drogowych,

4.                  Świadczenie pomocy bezdomnym i bezrobotnym,

5.                  Prowadzenie profilaktyki w zakresie zaburzeń emocjonalnych i psychicznych,

6.                  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

7.                  Promocja i organizacja wolontariatu.

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozdziału II Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej,
 2. Wyposażenie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny i inny,
 3. Zakup niezbędnych leków na potrzeby osób bezdomnych i bezrobotnych,
 4. Finansowanie kosztów leczenia rehabilitacyjnego, ambulatoryjnego i dla osób przewlekle chorych,
 5. Powołanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych,
 6. Promocja w zakresie ochrony zdrowia,
 7. Organizowanie i szkolenie wolontariatu;
 8. Organizowanie konferencji i seminariów tematycznie związanych z celami Fundacji.
 9. Akcje propagandowe i szkoleniowe w środowiskach społecznych, zawodowych i opiniotwórczych;
 10. Organizowanie działalności wydawniczej;
 11. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, i materialnych, baz rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób chorych,
 12. Organizowanie imprez publicznych, festynów, konkursów i zabaw, z których dochód zasili środki Fundacji;
 13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi o zbieżnych lub podobnych celach w kraju i za granicą;
 14. Współdziałanie z samorządami i władzami terenowymi;
 15. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.
 16. Udzielanie pomocy finansowej w formie stypendiów osobom niepełnosprawnym,
 17. Działania psychoedukacyjne, udzielania wsparcia psychologicznego,
 18. Organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych, ich rodzin oraz wolontariuszy.

Fundacja „ Salus Homini” realizowała w roku 2009 swoje cele poprzez:

Ad.1.

W 2009 roku Fundacja zakupiła koncentrator tlenowy, łóżka rehabilitacyjne -2 sztuki, łóżko ortopedyczne, dwa materace pneumatyczne, statyw medyczny. Sprzęt jest nieodpłatnie użyczany  pacjentom  Hospicjum Domowego NZOZ Medicus w Nakle.

Ad. 2.

W 2009  roku fundacja nie wyposażyła żadnych poradni.

Ad.3.

W roku 2009  Fundacja nie kupiła leków dla osób bezdomnych i bezrobotnych.

Ad.4.

W 2009  roku Fundacja sfinansowała zakup leków  dla pacjentów Hospicjum Domowego na łączną kwotę  618, 94  zł. Dofinansowano również opłatę prądu dla chorego znajdującego się w dramatycznej sytuacji życiowej – 106,29 zł.

Ad.5.

W roku 2009 Fundacja nie powołała i nie prowadziła schroniska dla bezdomnych.

Ad. 6.

W roku 2009  Fundacja nie prowadziła działalności z zakresu promocji zdrowia.

Ad. 7.

W roku 2009 Fundacja organizowała i szkoliła wolontariat w następujący sposób:

 • Styczeń  - grudzień 2009  Działalności Centrum Wolontariatu Hospicyjnego.

CWH skupia wolontariuszy z naszego powiatu. Jego celem jest szkolenie wolontariuszy – akcyjnych i medycznych, szerzenie idei hospicyjnej na terenie powiatu- współpraca ze szkołami, lokalnymi społecznościami, mediami;, koordynowanie aktywnością wolontariuszy, pomoc pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom, pomoc innym ciężko chorym, wspieranie osieroconych, organizowanie akcji charytatywnych i edukacyjnych.

Koordynatorzy pełnią dyżury dwa razy w miesiącu.

Wolontariuszami są ludzie w wieku od 10 lat do 50+.

Liczba wolontariuszy pomagających na mocy porozumienia w 2009 r.- 30 osób

Kilkanaście osób uczestniczy w pracach Centrum na zasadach kandydata. W akcjach edukacyjnych i charytatywnych ta liczba wzrasta do kilkudziesięciu. Systematycznie współpracujemy z harcerzami, Szkolnymi Kołami Caritas, Szkolnymi Kołami Wolontariatu, parafiami, urzędami administracji samorządowej.

 • 11. 02. 2009  Organizacja obchodów Światowego Dnia Chorego w Nakle n. Not.

Tego dnia odbyła się uroczysta Msza Św. połączona z udzieleniem Sakramentu chorych. W przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości brali czynny udział wolontariusze CW oraz współpracujące z nami szkoły. Na Mszę Św. zaproszeni byli pacjenci Hospicjum Domowego oraz wszyscy chorzy z terenu miasta i okolic.

Msza Św. była transmitowana  przez Radio Naklo. Pozwoliło to na uczestniczenie w liturgii chorym , którym stan zdrowia nie pozwolił na bezpośredni udział.

 • Kwiecień – październik  2009,   druga edycja  szkolenia kandydatów na  wolontariuszy medycznych Centrum Wolontariatu Hospicyjnego w Nakle.

Projekt był realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Szkolenie obejmowało 20 godzin wykładów, 41 godzin warsztatów i 20 godzin praktyk. Ukończyło je 19 osób. Trening umiejętności interpersonalnych obejmował 15 godzin. Uczestniczyło w nim 13 osób.

Najważniejsze cele i rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu;

à        zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności pomagania osobom chorym i potrzebującym.,

à        uzyskanie przez 17 osób ( 2 osoby legitymowały się certyfikatem pierwszej pomocy) certyfikatów pierwszej pomocy przedmedycznej, wystawionych przez Maltańska Służbę Medyczną po przebyciu szkolenia i zdaniu egzaminu. Ta część szkolenia dała uczestnikom praktyczne umiejętności potrzebne do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,

à        poszerzenie grona osób edukowanych na temat idei hospicyjnej i wolontariatu ,

à        13  osób biorących udział w szkoleniu doskonalącym umiejętności interpersonalne- treningu psychologicznym, podniosło poziom swoich kompetencji osobistych w zakresie samoświadomości, twórczego myślenia i działania,

à        szkolenie spopularyzowało ideę hospicyjną i wolontaryjną na naszym terenie,

à        integracja środowiska wolontariuszy- w gronie są osoby czynne zawodowo: nauczyciele, lekarze, studenci, uczniowie, emeryci, itd.

à        zredagowano skrypt zawierający podstawowe informacje na temat opieki hospicyjnej i potrzeb osób chorych i ich rodzin.

 • Czerwiec 2009,  Szkolenie doskonalące  wolontariuszy Centrum Wolontariatu Hospicyjnego .

Projekt realizowany był ze środków Starostwa Nakielskiego. Szkolenie obejmowało 15 godzin treningu psychologicznego. Kończyło się 8-miogodzinnymi  „Warsztatami plastycznymi dla początkujących”, które odbywały się w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie i prowadzone zostały przez artystów plastyków, pp. Warmbier.

W pierwszym etapie szkolenia brało udział 14 osób. Warsztaty plastyczne miały 18 uczestników.

Osiągnięte cele:

à        Zajęcia poszerzyły wiedzę uczestników i ich umiejętności interpersonalne.

à        Wzrosły kompetencje osobiste uczestników,  będące  ważnym czynnikiem usprawniającym pomaganie i funkcjonowanie w roli zarówno wolontariusza, jak i zawodowej.

à        Udoskonalenie  umiejętności plastycznych  uczestników szkolenia.

à        Zapoznanie i ćwiczenie metod pracy z podopiecznymi . Tworzenie daje szerokie możliwości terapeutyczne: sprzyja odreagowaniu emocjonalnemu, osiąganiu satysfakcji,  refleksji, samopoznaniu.

à        Wśród uczestników było wielu nauczycieli, włączających się w pomaganie CW akcyjnie. Warsztaty dały im też nowe możliwości pracy z uczniem w szkole. Również osoby z DPS-u biorące udział w szkoleniu poznały niekonwencjonalne metody pracy z pensjonariuszami.

à        Integracja wolontariuszy akcyjnych.

Ad. 8 i 9.

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie VI Ogólnopolskiej Kampanii „ Hospicjum to też  Zycie” na terenie Powiatu Nakielskiego.

Fundacja po raz czwarty  brała udział w ogólnopolskiej Kampanii, co skutkuje również konkretną pomocą  dla chorych i CW.

Projekt obejmował :

- 6 X 2009 – wykład połączony z prezentacją na temat  celów i form działania Fundacji,  w tym CWH dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nakle: „ Wolontariat w kolorze dojrzałego wina: mądrość i doświadczenie wieku 50+ bogactwem wolontariatu- wolontariat sposobem na życie w wieku 50+”

- koncert „ Głosy dla Hospicjów” , 10 X 2009

Po raz drugi zorganizowaliśmy w Nakle, w kościele p.w. Św. Wawrzyńca koncert, wpisujący się w  ogólnoświatową akcję „ Głosy dla Hospicjów”. Koncertowały miejscowe chóry i wykonawcy indywidualni.

Koncert transmitowany był przez Radio Nakło.

kwestę  na rzecz pacjentów hospicjum i ich rodzin, po koncercie:  zorganizowana i przeprowadzona przez wolontariuszy Centrum, uczniów, harcerzy, nauczycieli. Zebrano: 2.016,88zł

Ad. 10.

W roku 2009 Fundacja nie organizowała działalności wydawniczej.

Ad. 11.

Fundacja pozyskiwała środki poprzez:

- organizację kwest: „ Żonkil dla Hospicjum” oraz  po koncercie „ Głosy dla Hospicjów” :  3.361,26zł

- sprzedaż cegiełek : 515,00

- darowizny osób fizycznych i prawnych: 650,14 zł

- dotacje celowe ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego,  Starostwa Nakielskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Nakło – projekty realizowane na drodze konkursu ofert oraz z Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku –  Fundusz Dzieci Osieroconych: „ Wakacje pod żaglami” – 2 dzieci, opłata zajęć pozalekcyjnych  - 7-ro dzieci: 16.034,42zł

Ad. 12.

W roku 2009  Fundacja nie organizowała dochodowych imprez publicznych.

Ad. 13.

Fundacja nadal współpracuje z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku biorąc aktywny udział w jej programach: Kampanii „ Hospicjum to też Życie”, „ Lubię pomagać” , co owocuje wsparciem finansowym dla dzieci osieroconych ,  materialnym dla pacjentów Hospicjum Domowego, szkoleniami dla koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy. W realizacji projektów współpracujemy z Maltańską Służbą Medyczną w Bydgoszczy oraz Fundacją Piękniejszego Świata w Skłudzewie.

Na terenie Powiatu Nakielskiego współpracuje ze Szkolnymi Kołami Wolontariatu, Szkolnym Caritasem, Biurem Porad Obywatelskich, PCK, parafiami, harcerzami, Domem Pomocy Społecznej, Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Nakle.

Efektem  współpracy z wymienionymi instytucjami jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej idei hospicyjnej, chorych i ich rodzin oraz angażowanie się w pracę CW nowych wolontariuszy. Zacieśnia się również współpraca ze szkołami regionu.

Ad. 14.

Fundacja współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starostwem Nakielskim.

Realizowaliśmy trzy  projekty finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Urzędu Miasta i  Gminy Nakło  oraz  Starostwa Nakielskiego/ opisane wyżej/

Ad. 15.

Fundacja współpracuje z lokalnymi mediami – prasą : Czas Nakielski, Powiat Nakielski, Express Bydgoski oraz Radio Nakło.

Prowadzimy stronę internetową www.salushomini.pl. Informacje na temat działań Fundacji można znaleźć również na stronie www.hospicja.pl. Oraz miesięczniku wydawanym przez Fundację Hospicyjną „ Hospicjum to też Życie”.

Działalność informacyjna jest ważną stroną działania Fundacji, spełniając rolę edukacyjną na temat problematyki hospicyjnej i wolontaryjnej.

Ad. 16.

W roku 2009  Fundacja nie udzieliła pomocy finansowej w formie stypendiów osobom niepełnosprawnym.

Ad. 17.

Działania psychoedukacyjne opisane w punkcie 7.

Fundacja realizuje udzielanie wsparcia i działania psychoedukacyjne również poprzez:

-pomoc dzieciom  osieroconym – w roku 2009 pod opieką było 17 – ro dzieci.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu i były prowadzone przy współudziale wolontariuszy.

Indywidualna pomoc w nauce świadczona dzieciom przez wolontariuszy.

Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci osieroconych z rodzinami.

Wsparcie indywidualne i psychoedukacja dla opiekunów dzieci.

Czerwiec 2009 – Msza Św. w intencji zmarłych bliskich i zakończenie zajęć ; wyjazd  integracyjny do Suchar.

Udział dwojga dzieci w „ Wakacjach pod żaglami” , opłata dla siedmiorga zajęć poza lekcyj-

nych na 2010 rok- dzięki środkom Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.

Wakacyjny wypoczynek  dla dzieci osieroconych i wolontariuszy CW, projekt „ Barwny świat

młodych odkrywców- w każdym z nas tkwi moc bezcennych talentów, wystarczy tylko je odnaleźć” –

21 dzieci, finansowany ze środków Gminy Nakło.

Ad. 18.

W roku 2009  Fundacja zorganizowała spotkania integracyjne dla wolontariuszy:

 • Integracyjny charakter miały warsztaty plastyczne w Skłudzewie, VI 2009
 • Wigilię i Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – XII 2009

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

W roku 2009 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Zakres merytoryczny uchwały

1

1/2009

18.05.2009

W sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego  Statutu Fundacji

2

1/2009

17.06.2009

W sprawie zmiany Statutu Fundacji

3

2/2009

17.06.2009

W sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

4

1/2009

21.08.2009

W sprawie zmiany Statutu Fundacji

5

2/2009

21.08.209

W sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

6

1/2009

31.08.2009

W sprawie zmiany Statutu Fundacji

7

2/2009

31.08.2009

W sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

8

1/2009

19.10.2009

W sprawie zmiany Statutu Fundacji

9

2/2009

19.10.2009

W sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

10

1/2009

12.11.2009

W sprawie zmiany Statutu Fundacji

11

2/2009

12.11.2009

W sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

12

1/2009

28.11.2009

W sprawie zmiany Statutu Fundacji

13

2/2009

28.11.2009

W sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

 

Powołane powyżej uchwały znajdują się w aktach rejestrowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – Rejestr Fundacji.

5. Informacja o wysokości uzyskanych w 2009 roku przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

A.

Przychody z działalności statutowej

2008 rok

Struktura w %

2009 rok

Struktura w %

56.277,73

99,97

22.619,43

99,97

I.

Składki brutto określone statutem

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Inne przychody określone statutem

56.277,73

99,97

22.619,43

99,97

1.

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

6.900,00

12,26

0,00

0,00

1.1.

Dotacja Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

2.500,00

4,44

2.745,00

12,13

1,2.

Dotacja Urzędu Gminy w Nakle nad Notecią

2.500,00

4,44

1.990,13

8,80

1.3.

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

0,00

0,00

5.899,29

26,07

1.4.

Dotacja Hospicjum w Gdańsku „FUNDUSZ DLA DZIECI OSIEROCONYCH”

1.900,00

3,38

5.400,00

23,87

2.

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

38.228,00

67,91

0,00

0,00

2.1.

Pozostałe przychody związane z działalnością odpłatną pożytku publicznego

38.228,00

67,91

0,00

0,00

3.

Pozostałe przychody realizacji zadań statutowych: zbiórki, nawiązki, cegiełki

 

11.149,73

 

19,81

5.934,87

 

26,23

3.1.

Darowizny pieniężne osób fizycznych

8.353,15

14,84

650,14

2,87

3.2.

Darowizny pieniężne osób prawnych

2.796,58

4,97

0,00

0,00

3.3.

Darowizny rzeczowe osób fizycznych

 

 

 

 

3.4.

Darowizny rzeczowe osób prawnych i innych organizacji

0,00

0

0,00

0,00

3.5.

Wpłaty 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

0,00

B.

Pozostałe przychody

0,55

0,00

0,00

0,00

I.

Refundacje, odszkodowania, pozostałe przychody

0,55

0,00

0,00

0,00

C.

Przychody finansowe

14,87

0,03

6,96

0,03

 

Razem przychody

56.293,15

100,00

22.626,39

100,00

6. Informacja o poniesionych w 2009 roku kosztach

A.

Koszty realizacji zadań statutowych

2008 rok

Struktura w %

2009 rok

Struktura w %

8.350,40

21,25

18.517,92

75,73

I.

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

8.350,40

21,25

0,00

0

1.

Świadczenia pieniężne, w tym:

8.350,40

21,25

16.967,46

69,39

1.1.

Koszty realizacji projektu z dotacji Starostwa Powiatowego w Nakle

2.802,14

7,13

3.175,58

12,99

1.2.

Koszty realizacji projektu z dotacji Urzędu Gminy Nakło w Nakle

2.600,00

6,62

1.990,22

8,14

1.3.

Koszty realizacji projektu z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Nakle

0,00

0

6.401,66

26,18

1.4.

Koszty realizacji projektu z dotacji Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku

1913,19

4,87

5.400,00

22,08

1.11.

Pozostałe koszty

1.035,07

2,63

1.550,46

6,34

B.

Koszty administracyjne

30.948,43

78,75

5.936,03

24,27

1.

Zużycie materiałów i energii

1.412,13

3,59

15,01

0,06

2.

Usługi obce

25.850,17

65,78

1.432,32

5,86

3.

Podatki i opłaty

1.343,15

3,42

730,00

2,99

4.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

200,00

0,51

0,00

0

5.

Amortyzacja

1.813,06

4,61

3.758,70

15,37

6.

Pozostałe

329,92

0,84

0,00

0

C.

Koszty finansowe

0,00

0

0,00

0

 

Razem koszty

39.298,83

100,00

24.453,95

100,00

Na dzień 31.12.2009  roku Fundacja „SALUS HOMINI” posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią:

Konto główne:  75 8179 0009 0025 2861 2000 0020
Konto "Hospicjum": 96 8179 0009 0025 2861 2000 0030

7. Informacja o:

a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Fundacja w 2009  roku nie zatrudniała pracowników.

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

W roku 2009  Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie zatrudniała pracowników.

c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  z podziałem na wynagrodzenia, premie, i inne świadczenia.

Członkowie Zarządu Fundacji pracują społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia.

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło.

W 2009  roku wydatki te wyniosły  0,00

e) Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

W roku 2009 Fundacja „ Salus Homini” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

Fundacja nie posiada lokat bankowych w tym okresie sprawozdawczym

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja „SALUS HOMINI” nie posiada żadnych obligacji, udziałów ani akcji

h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie

W 2009 roku Fundacja „SALUS HOMINI” nie nabyła żadnych nieruchomości.

i) Nabyte pozostałe środki trwałe

W 2009  roku Fundacja „SALUS HOMINI”  nabyła środki trwałe o wartości łącznej 2.933,58zł

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa Fundacji „SALUS HOMINI” na dzień 31.12.2009:

A.

AKTYWA TRWAŁE, w tym:

14.849,24

I.

Wartości niematerialne i prawne netto

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

14.849,24

II.1.

Środki trwałe

14.849,24

II.2.

Środki trwałe w budowie

 

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.

AKTYWA OBROTOWE, w tym:

7.496,04

I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

II.

Należności krótkoterminowe

3.580,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

 

III.1.

Środki pieniężne

3.916,04

III.2.

Pozostałe aktywa finansowe

0,00

C.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

0,00

 

Suma bilansowa

22.345,28

Pasywa Fundacji „SALUS HOMINI” na dzień 31.12.2009

A.

FUNDUSZE WŁASNE

20.461,27

I.

Fundusz statutowy

2.000,00

II.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

18.461,27

1.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

20.288,83

2.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

-1827,56

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1.884,01

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

1.884,01

1.

Kredyty i pożyczki

0,00

2.

Inne zobowiązania

1.884,01

3.

Fundusze specjalne

 

III.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

1.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

 

Suma bilansowa

22,345,28

 Informacje o zobowiązaniach Fundacji „SALUS HOMINI” na dzień 31.12.2009 roku:

W roku 2009 Fundacja nie miała żadnych zobowiązań.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz inne rozliczenia międzyokresowe:

Nie dotyczy

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe . usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne/ oraz o wyniku finansowym tej działalności.

W roku 2009 Fundacja nie prowadziła takiej działalności.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Fundacja „SALUS HOMINI” w 2009 roku prowadziło rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło rozliczonych w ramach projektów. W 2010 roku Fundacja w Urzędzie Skarbowym w Nakle nad Notecią złożyło deklarację CIT – 8 za 2009rok oraz PIT 4R za 2009 rok. Deklaracje CIT 8 za 2009 rok oraz PIT 4R za 2009 rok zostały złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w 2009 roku.

10. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w fundacji  w 2009 roku

W 2009 roku przeprowadzona nie została przeprowadzona żadna  kontrola zewnętrzna.