FUNDACJA SALUS HOMINI

  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek
  • Naglowek

CELE FUNDACJI

1. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym,
2. udzielanie pomocy placówkom medycznym,
3. wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków drogowych,
4. świadczenie pomocy bezdomnym i bezrobotnym,
5. prowadzenie profilaktyki w zakresie zaburzeń emocjonalnych i psychicznych,
6. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
7. promocja i organizacja wolontariatu.

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW

1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej,
2. wyposażanie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny i inny,
3. zakup niezbędnych leków na potrzeby osób bezdomnych i bezrobotnych,
4. finansowanie kosztów leczenia rehabilitacyjnego, ambulatoryjnego i dla osób przewlekle chorych,
5. powołanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych,
6. promocję w zakresie ochrony zdrowia,
7. organizowanie i szkolenie wolontariatu,
8. organizowanie konferencji i seminariów tematycznie związanych z celami Fundacji,
9. akcje propagandowe i szkoleniowe w środowiskach społecznych, zawodowych i  opiniotwórczych, 
10. organizowanie działalności wydawniczej,
11. pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i materialnych, baz rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób chorych,
12. organizowanie imprez publicznych, festynów, konkursów i zabaw, z których dochód zasili środki Fundacji,
13. współpracę z organizacjami pozarządowymi o zbieżnych lub podobnych celach w kraju i za granicą,
14. współdziałanie z samorządami i władzami terenowymi,
15. podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Fundacji,
16. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji,
17. udzielanie pomocy finansowej w formie stypendiów osobom niepełnosprawnym,
18. działania psychoedukacyjne, udzielania wsparcia psychologicznego,
19. organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych, ich rodzin oraz wolontariuszy.